Hittar du inte vad du söker? - Ring en av våra representanter på 08-1234567
Etsi sivustolta ellsworth.se
 
Yhdysvallat | Eurooppa | Kiina
 
 

Ellsworth Adhesives AB:n yleiset ehdot

1. Soveltuvuus

Näitä yleisiä toimitusmääräyksiä sovelletaan, mikäli niitä ei muuteta osapuolten välisellä kirjallisella sopimuksella. Lausunnot tai tiedot, joita ei kirjallisesti varmenneta sopimusta solmittaessa, eivät syrjäytä toimitusehtoja eivätkä vaikuta muulla tavoin sopimuksen sisältöön. 

2. Laatu, paino

Sovitun painon, tilavuuden tai ilmoitetun määrän saa toimitusteknisistä syistä ylittää tai alittaa enintään 10 prosenttia. 

3. Tuotetiedot

Tuotetietojen ja hinnastojen tiedot ovat viitteellisiä ja sitovia vain siinä määrin kuin sopimuksessa nimenomaan viitataan niihin. 

4. Toimitus

Toimitusehtoja tulkitaan sopimuksen alkaessa voimassa olevien INCOTERMS-ehtojen mukaan. Jos toimitusehdosta ei ole erityisesti sovittu, toimituksen katsotaan tapahtuvan vapaasti varastossa (ex-works). (FCA toimittaja).

5. Toimitusaika

Jos osapuolet eivät ole sopineet täsmällisestä toimitusajasta vaan ajanjaksosta, jonka kuluessa toimitus tapahtuu, ajanjakson katsotaan alkaneen sopimuksen solmimispäivästä. 

6. Viivästyminen

Jos toimitus viivästyy jonkin kohdassa 12 luetellun seikan tai ostajasta johtuvan syyn vuoksi, toimitusaikaa on pidennettävä ajalla, joka katsotaan kohtuulliseksi, kun kaikki olosuhteet otetaan huomioon. Tätä määräystä sovelletaan, lukuun ottamatta myöhempänä viidennessä kappaleessa mainittua tapausta, riippumatta siitä, ilmeneekö viivästyksen syy ennen sovittua toimitusaikaa tai sen jälkeen.

Jos myyjä toteaa, ettei hän pysty toimittamaan tuotetta oikeaan aikaan tai että toimitus hänestä johtuvasta syystä todennäköisesti viivästyy, hänen tulee viipymättä ilmoittaa siitä ostajalle kirjallisesti. Samalla myyjän on ilmoitettava ostajalle viivästyksen syy sekä, mikäli mahdollista, arvioitu toimituspäivä. Jos myyjä ei tee tätä ilmoitusta, hänen on korvattava ostajalle ne kohtuulliset lisäkulut, jotka viivästyksestä ilmoittamalla olisi voitu välttää. 

Jos myyjä ei toimita tavaraa sovittuna aikana tai ensimmäisessä kappaleessa määritetyn pidennetyn toimitusajan kuluessa, ostajalla on oikeus purkaa sopimus, jos viivästyminen on aiheuttanut hänelle huomattavaa haittaa ja myyjä ymmärsi sen tai hänen olisi pitänyt ymmärtää se. 

Jos ostaja on määrännyt myyjälle tietyn lisäajan toimitusta varten ja jos lisäaika ei ole kohtuuttoman lyhyt, ostaja saa myös purkaa sopimuksen, jos toimitus ei ole tapahtunut lisäajan kuluessa. 

Jos sopimus koskee useita peräkkäisiä toimituksia, kukin toimitus on katsottava erilliseksi myynniksi. 

Jos ostaja purkaa sopimuksen kolmannen tai neljännen kappaleen perusteella, hänellä on oikeus saada myyjältä korvaus niistä lisäkuluista, joita hänelle on aiheutunut ja joita hän ei ole voinut välttää hankkiessaan vastaavat tavarat muualta. Tämän lisäksi ostajalla ei ole oikeutta saada korvausta myyjästä johtuvan viivästymisen vuoksi. 

Jos ostaja ei pura sopimusta, hänellä ei ole – mikäli muuta ei ole sovittu – oikeutta korvaukseen myyjästä johtuvan viivästymisen vuoksi. 

7. Hintojen tarkistaminen

Jos tietystä hinnasta on sovittu ja jos sopimuksen solmimisen jälkeen tavaraan aletaan soveltaa vienti- tai tuontimaksua, tullia tai vientiin, tuontiin ja toimitukseen liittyvää veroa tai muuta vastaavanlaista lisämaksua, tai jos näitä muutetaan, myös hintaa muutetaan vastaavasti, mikäli lisämaksun soveltamista tai muutosta ei ole mainittu sopimuksessa. 

8. Maksaminen

Mikäli muuta ei ole sovittu, maksun tulee olla suoritettuna myyjälle viimeistään 30 päivää laskutuspäivämäärän jälkeen. 

Mikäli muuta ei ole sovittu, myyjällä on oikeus viivästyskorkoon. Viivästyskorko on Ruotsin valtionpankin (Riksbanken) kunakin hetkenä voimassa oleva diskonttokorko lisättynä 5 prosenttiyksiköllä. 

Jos ostaja jättää tavaran vastaanottamatta ennalta sovittuna päivänä, maksu on kuitenkin suoritettava, jos toimitus on tapahtunut sopimuksen mukaan. 

9. Maksukyvyttömyys ym.

Mikäli on kohtuullista olettaa, ettei ostaja tule täyttämään maksuvelvollisuuttaan, myyjällä on oikeus vaatia hyväksyttävän takuun asettamista. Jos tätä ei tehdä viipymättä, myyjällä on oikeus kirjallisesti purkaa sopimus, mikäli se ei koske jo toimitettua tavaraa. 

Tavara on myyjän omaisuutta, kunnes se on kokonaan maksettu, siinä määrin kuin sellainen omistusoikeusehto on voimassa soveltuvan lain mukaan. 

10. Vastuu virheistä

Myyjä sitoutuu vaihtamaan toimitettaessa virheelliseksi todetun tavaran. Tämä sitoumus on voimassa kuuden kuukauden ajan laskettuna tavaran toimituspäivästä tai tätä lyhyemmän varastointiajan, joka tavaralle mahdollisesti on ilmoitettu sen tavanomaiseksi varastointiajaksi. 

Huomautus tavarassa todetusta virheestä on tehtävä kirjallisesti ja ilman kohtuutonta viivytystä laskettuna siitä päivästä, jolloin ostaja huomasi tai hänen olisi pitänyt huomata virhe. Jos ostaja helposti huomaa tavarassa virheen jo tavaraa vastaanottaessaan, hänen velvollisuutensa on ilmoittaa siitä myyjälle välittömästi heti tavaran vastaanottamisen jälkeen. Jos ostaja laiminlyö ilmoituksen tekemisen tässä kappaleessa esitetyistä seikoista, hän menettää oikeuden ensimmäisen kappaleen mukaiseen tavaran vaihtoon. 

Jos myyjä ei vaihda virheellistä tavaraa kohtuullisen ajan kuluessa siitä, kun ostaja on toisen kappaleen mukaisesti huomauttanut virheestä, ostajalla on oikeus purkaa virheellistä tavaraa koskeva sopimus lähettämällä siitä kirjallinen viesti myyjälle. 

Jos ostaja purkaa sopimuksen, hänellä on oikeus saada myyjältä korvaus niistä lisäkuluista, jotka vastaavan tavaran hankkiminen muualta on aiheuttanut ostajalle. Tällainen korvausvaatimus on esitettävä kohtuullisen ajan kuluessa. 

Ensimmäisessä, kolmannessa ja neljännessä kappaleessa säädettyjen ehtojen lisäksi myyjällä ei ole mitään vastuuta virheistä tai virheellisen tavaran vaihtamatta jättämisestä. Siten myyjä ei ole velvollinen maksamaan ostajalle korvausta tuotannon menetyksestä, saamatta jääneestä voitosta tai muusta epäsuorasta vahingosta. Tämä myyjän vastuun rajoitus ei kuitenkaan sovellu, jos myyjä on syyllistynyt törkeään huolimattomuuteen.   

11. Vastuu tavaran aiheuttamasta omaisuusvahingosta

Ostaja korvaa myyjälle aiheutuneet vahingot ja hyvittää myyjälle kaikki kustannukset silloin, kun myyjä velvoitetaan vastaamaan kolmannelle osapuolelle aiheutetusta sellaisesta vahingosta tai menetyksestä, josta myyjä ei vastaa ostajalle tämän kohdan toisen ja kolmannen kappaleen mukaan. 

Myyjä ei vastaa vahingosta tai menetyksestä, 

a)                   jonka tavara aiheuttaa kiinteälle tai irtaimelle omaisuudelle silloin, kun ne ovat ostajan hallussa, tai

b)                   jonka tavara aiheuttaa ostajan valmistamille tuotteille tai tuotteille, joihin ostajan tuotteet sisältyvät, tai sellaisesta vahingosta tai menetyksestä kiinteälle tai irtaimelle omaisuudelle, jonka nämä tuotteet aiheuttavat tavaran ominaisuuksien takia.

 

Myyjä ei vastaa missään tapauksessa tuotannon menetyksestä, saamatta jääneestä voitosta tai muusta taloudellisesta seurannaisvahingosta. 

Mainitut myyjän vastuun rajoitukset eivät sovellu, jos myyjä on syyllistynyt törkeään huolimattomuuteen.

Jos kolmas osapuoli vaatii myyjältä tai ostajalta korvausta tässä kohdassa tarkoitetusta menetyksestä tai vahingosta, siitä tulee välittömästi ilmoittaa toiselle osapuolelle. 

Myyjä ja ostaja ovat velvollisia antamaan asian sellaisen tuomioistuimen tai välimiesoikeuden ratkaistavaksi, joka käsittelee jommallekummalle esitettyä korvausvaatimusta, jos vaatimus perustuu vahinkoon tai menetykseen, jonka toimitetun tavaran väitetään aiheuttaneen. Keskinäinen vastuu ostajan ja myyjän välillä ratkaistaan aina kohdan 13 mukaisesti. 

12. Ylivoimainen este (force majeure)

Jos sopimuksen täyttäminen estyy tai vaikeutuu jonkin sellaisen olosuhteen vuoksi kuten esimerkiksi sota, viranomaisten väliintulo, levottomuudet, rajoittunut energiansaanti, työmarkkinahäiriöt, kielto, rajoitukset, saamatta jääneet luvat, onnettomuudet, epäsuotuisat kuljetus- tai sääolosuhteet tai saamatta jääneet toimitukset alihankkijoilta, joita osapuoli ei ole voinut kohtuudella ennakoida sopimusta tehtäessä ja joiden seurauksia osapuoli ei ole kohtuudella voinut välttää tai poistaa, osapuoli vapautuu vastaavassa laajuudessa velvoitteistaan luovuttaa tai vastaanottaa tavaran. 

Osapuolen, joka tahtoo vedota ylivoimaiseen esteeseen, tulee viipymättä kirjallisesti ilmoittaa vastapuolelle perusteen syntymisestä sekä sen päättymisestä. 

Jos ylivoimainen este estää ostajaa, hänen tulee korvata lisäkulut, joita myyjälle aiheutuu tavaran suojaamisesta.

Näiden määräysten muista seuraamuksista riippumatta kummallakin osapuolella on oikeus purkaa sopimus kirjallisella ilmoituksella toiselle osapuolelle, jos sopimuksen täyttäminen viivästyy enemmän kuin kuusi kuukautta tämän kohdan ensimmäisessä kappaleessa mainitun ylivoimaisen esteen takia. 

13. Riita-asiat

Tästä sopimuksesta johtuva riita-asia ratkaistaan Ruotsin lain mukaan. 

Riita-asia saatetaan Ruotsin välimiesmenettelystä annetun lain mukaisesti välimiesten ratkaistavaksi Ruotsissa. Osapuolella on kuitenkin oikeus ajaa kannetta Ruotsin yleisessä tuomioistuimessa, jos riita koskee rahasummaa, joka kanteen nostamisen aikaan on korkeintaan kaksi perusmäärää Ruotsin sosiaaliturvalain (lagen om allmän försäkring 1962:381) mukaan. 

Salassapito